Notices

Councillor Vacancy Notice April 2024

 

COEDPOETH COMMUNITY COUNCIL

PUBLIC NOTICE

1          Notice is hereby given that a vacancy exists in the Office of Councillor for the NORTH Ward of the Community
of   Coedpoeth.

2          An Election to fill this vacancy will be held if, within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) after the first publication of this Notice, a request for such an election is made in writing to the Returning Officer, Electoral Office, Wrexham County Borough Council, The Guildhall, Wrexham, by TEN electors for the Community Ward.

3          If no such Notice requiring the holding of an Election is given then the vacancy will be filled by the Community Council by
co-option.

Dated                                     09/04/2024                                       

Clerk to the Community Council

 

CYNGOR CYMUNED COEDPOETH

RHYBYDD CYHOEDDUS

1          Trwy hyn rhoddir rhybudd bod Swydd Cynghorydd dros Ward GOGLEDD yng Nghymuned o Coedpoeth yn wag.

2          Bydd Etholiad i lenwi’r swydd wag hon yn cael ei chynnal os bydd cais am etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i’r a Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, gan DDEG o etholwyr y Gymuned / Ward y Gymuned.

3          Os na fydd Rhybudd o’r fath yn gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi yna rhaid i’r Cyngor Cymuned lenwi’r swydd wag.

Dyddiedig                              09/04/2024                                       

Clerc y Cyngor Cymuned