Notices

Notice of Co-option 17th October 2023

Notice of Cooption171023  Notice of Cooption-CYM 171023

COEDPOETH CYNGOR CYMUNED Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116 Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned COEDPOETH yn bwriadu Cyfethol 1 aelod i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned GOGLEDD (Ward) Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig.

Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol: wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/at 01978 756890 neu clerk@coedpoethcommunitycouncil.gov.wales gan (dyddiad cau)7 Tachwedd 2023

Dyddiedig y 17 diwrnod hwn o Hydref 2023

 

COEDPOETH COMMUNITY COUNCIL Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116 Notice of Co-Option

NOTICE IS HEREBY GIVEN that COEDPOETH Community Council intends to Co-opt a member to fill the vacancy that exists in the office of Councillor for the NORTH Community (Ward). Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council.

You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria: registered as a local government elector for the area named above; or during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.

If you wish to be considered for co-option for the vacant seats or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Council Community on/at 01978 756890 or clerk@coedpoethcommunitycouncil.gov.uk by 7th November 2023 (deadline)

Dated this 17th day of October 2023