Notices

Councillor Vacancy Notice September 2023

Vacancy Notice 110923

COEDPOETH COMMUNITY COUNCIL
PUBLIC NOTICE
1 Notice is hereby given that a
vacancy exists in the Office of
Councillor for the NORTH Ward of the
Community of COEDPOETH.
2 An Election to fill this vacancy will
be held if, within FOURTEEN DAYS
(excluding Saturdays, Sundays and
Bank Holidays) after the first
publication of this Notice, a request for
such an election is made in writing to
the Returning Officer, Electoral Office,
Wrexham County Borough Council, The
Guildhall, Wrexham, by TEN electors for
the Community Ward.
3 If no such Notice requiring the
holding of an Election is given then the
vacancy will be filled by the Community
Council by co-option.
Dated 11/09/2023

Vicky Bolton
Clerk to the Community Council

 

CYNGOR CYMUNED COEDPOETH
RHYBYDD CYHOEDDUS
1 Trwy hyn rhoddir rhybudd bod
Swydd Cynghorydd dros Ward
GOGLEDD yng Nghymuned
COEDPOETH yn wag.
2 Bydd Etholiad i lenwi’r swydd wag
hon yn cael ei chynnal os bydd cais am
etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR
DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a
Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf
y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn
ysgrifenedig i’r a Swyddog Canlyniadau,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Neuadd y Dref, Wrecsam, gan DDEG o
etholwyr y Gymuned / Ward y
Gymuned.
3 Os na fydd Rhybudd o’r fath yn
gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi
yna rhaid i’r Cyngor Cymuned lenwi’r
swydd wag.
Dyddiedig 11/09/2023

Vicky Bolton
Clerc y Cyngor Cymuned